Bessringer Schengelcher - Die "Nationalhymne" des Ortes

Ooooh - le.ischdisch Bessringer Schengelcher mäa sen,
gedäaft met Eilebaacher Waasser o met Wein,
gesond un Herz, u Leewer on u Long,
da se mer oonser sibbder Motter hieren aachschden Jong!
Mir se lauter Bessringer Jongen,
wenn de welscht, da kannscht de jou moa kommen;
Kneppel en der Tesch, Schampanjer en der Flesch,
u we mer dann käa Kneppel hun,
da schle. i mer met der Flesch.